Blog

Na blogu Advokata Šarac & Jovanović možete pročitati tekstove u kojima su predstavljeni propisi iz različitih oblasti prava i medijacije.

ZAŠTITA PRAVA U JAVNIM NABAVKAMA

Zaštita prava u javnim nabavkama regulisana je članom 204. do 227. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019), koji je počeo da se primenjuje 01.07.2020. godine (u daljem tekstu: zakon). 

Imajući u vidu da se odredbe koje se odnose na zaštitu prava u izvesnoj meri razlikuje u odnosu odredbe prethodnog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), u daljem tekstu će biti više reči o ovom postupku.

ZAŠTITA PRAVA

Postupak zaštite prava u javnim nabavkama se pokreće podnošenjem zahteva za zaštitu prava, kojim se ukazuje na povrede propisa. Postupak zaštite prava čine:

 • prethodni postupak (koji sprovodi naručilac) i
 • postupak pred Republičkom komisijom.

USTUPANJE ZAPOSLENIH

Ustupanje zaposlenih u Republici Srbiji regulisano je Zakon o agencijskom zapošljavanju (“Sl. glasnik RS”, br. 86/2019). Do donošenja ovog propisa pitanje ustupanja zaposlenih nije bilo zakonski uređeno, iako je Republika Srbija još 2013. godine potvrdila Konvenciju Međunarodne organizacije rada br. 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje.

Zakon o agencijskom zapošljavanju (u daljem tekstu: zakon) počeo je da se primenjuje 01.03.2020. godine.

NASRTLJIVA POSLOVNA PRAKSA

Nasrtljiva poslovna praksa, iako zakonom zabranjena, predstavlja veoma čestu pojavu u današnje vreme. Verovatno ste se često susreli sa telefonskim pozivima trgovaca koji Vam nude različitu robu i usluge. Pored ovoga, uobičajena pojava je i ubacivanje reklamnih flajera u sandučiće, ali i slanje reklamnih mejlova. U svim ovim slučajevima, trgovci nude različitu robu i usluge.

Naravno, nikome od trgovaca niste dali adresu, broj telefona ili adresu el. pošte. Takođe, niste dali ni saglasnost za slanje bilo kakvih reklamnih poruka i materijala.

IZMENE PROPISA O TRGOVINI

Dana 30.07.2019. godine stupili su na snagu Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019). Iz tog razloga će u narednom tekstu biti više reči o najvažnijim izmenama ovih propisa.

Najviše pažnje, sa aspekta prava potrošača, izazvao je novi ZAKON O TRGOVINI. Najvažnije novine ovog zakona odnose se na daljinsku trgovinu, prodajne podsticaje i prikrivenu kupovinu.

ZAŠTITA OD MOBINGA

Zaštita od mobinga, odn. zlostavljanja na radu regulisana je Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2010) i Pravilnikom o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2010).

Iako zakon koristi termin zlostavljanje na radu u praksi se više koristi drugi termin – mobing, od engleske reči mobbing (nasrnuti u masi, navaliti na nekoga).

MEDIJACIJA I SUDSKE TAKSE

Medijacija je postupak mirnog, vansudskog rešavanja sporova. Ovaj postupak ima brojne prednosti, od kojih su za strane u postupku verovatno najvažnije brzina i troškovi postupka, ali ne bi trebalo zanemariti poverljivost, dobrovoljnost, očuvanje i unapređenje međusobnih odnosa strana u postupku.

Međutim, bez obzira na sve prednosti u odnosu na sudski postupak, medijacija nije naišla na širu primenu. Upravo iz tog razloga usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je stupio na snagu 01.01.2019. godine. Novine koje donosi ovaj zakon odnose se na medijaciju i sudske takse, odn. na oslobađanje od plaćanja sudskih taksi u parničnom postupku ukoliko se spor reši medijacijom.

ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Suđenje u razumnom roku, odn. zaštita ovog prava, regulisana je Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji je stupio na snagu 01.01.2016. godine. Navedenim zakonom je propisano da pravo na suđenje u razumnom roku ima:

 • svaka strana u sudskom postupku, izvršnom i vanparničnom postupku,
 • oštećeni u krivičnom postupku,
 • privatni tužilac i oštećeni kao tužilac, ako su istakli imovinskopravni zahtev.

PLATNI NALOG

Zakon o parničnom postupku (u daljem tekstu: ZPP), kao poseban postupak, reguliše postupak izdavanja platnog naloga, o čemu će biti više reči u daljem tekstu.

Postupak izdavanja platnog naloga se pokreće TUŽBOM kojom se traži izdavanje platnog naloga, s tim što ZPP u čl. 455. stav 3. predviđa da sud može izdati platni nalog iako tužilac u tužbi nije predložio izdavanje platnog naloga, a ispunjeni su svi uslovi za njegovo izdavanje.

ZAKONSKO IZDRŽAVANJE

Zakonsko izdržavanje je regulisano Porodičnim zakonom, a odnosi se na izdržavanje:

 • supružnika i vanbračnog partnera,
 • majke deteta,
 • maloletnog i/ili punoletnog deteta,
 • roditelja,
 • brata i/ili sestre,
 • adoptivnih i tazbinskih srodnika.

Zakonsko izdržavanje predstavlja pravo i dužnost članova porodice, s tim što zakon izričito propisuje da odricanje od prava na izdržavanje nema dejstvo (član 8. Porodičnog zakona).