NAJNOVIJE NA BLOGU

ZAŠTITA PRAVA U JAVNIM NABAVKAMA

Zaštita prava u javnim nabavkama regulisana je članom 204. do 227. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019), koji je počeo da se primenjuje 01.07.2020. godine (u daljem tekstu: zakon). 

ZAŠTITA PRAVA

Postupak zaštite prava u javnim nabavkama se pokreće podnošenjem zahteva za zaštitu prava, kojim se ukazuje na povrede propisa. Postupak zaštite prava čine:

  • prethodni postupak (koji sprovodi naručilac) i
  • postupak pred Republičkom komisijom.

USTUPANJE ZAPOSLENIH

Ustupanje zaposlenih u Republici Srbiji regulisano je Zakon o agencijskom zapošljavanju („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019). Do donošenja ovog propisa pitanje ustupanja zaposlenih nije bilo zakonski uređeno, iako je Republika Srbija još 2013. godine potvrdila Konvenciju Međunarodne organizacije rada br. 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje.

Zakon o agencijskom zapošljavanju (u daljem tekstu: zakon) počeo je da se primenjuje 01.03.2020. godine.

NASRTLJIVA POSLOVNA PRAKSA

Nasrtljiva poslovna praksa, iako zakonom zabranjena, predstavlja veoma čestu pojavu u današnje vreme. Verovatno ste se često susreli sa telefonskim pozivima trgovaca koji Vam nude različitu robu i usluge. Pored ovoga, uobičajena pojava je i ubacivanje reklamnih flajera u sandučiće, ali i slanje reklamnih mejlova. U svim ovim slučajevima, trgovci nude različitu robu i usluge.

Naravno, nikome od trgovaca niste dali adresu, broj telefona ili adresu el. pošte. Takođe, niste dali ni saglasnost za slanje bilo kakvih reklamnih poruka i materijala.

MEDIJACIJA I SUDSKE TAKSE

Medijacija je postupak mirnog, vansudskog rešavanja sporova. Ovaj postupak ima brojne prednosti, od kojih su za strane u postupku verovatno najvažnije brzina i troškovi postupka, ali ne bi trebalo zanemariti poverljivost, dobrovoljnost, očuvanje i unapređenje međusobnih odnosa strana u postupku.

Međutim, bez obzira na sve prednosti u odnosu na sudski postupak, medijacija nije naišla na širu primenu. Upravo iz tog razloga usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je stupio na snagu 01.01.2019. godine. Novine koje donosi ovaj zakon odnose se na medijaciju i sudske takse, odn. na oslobađanje od plaćanja sudskih taksi u parničnom postupku ukoliko se spor reši medijacijom.