Ustupanje zaposlenih

 

Ustupanje zaposlenih u Republici Srbiji regulisano je Zakonom o agencijskom zapošljavanju („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019). Do donošenja ovog propisa pitanje ustupanja zaposlenih nije bilo zakonski uređeno, iako je Republika Srbija još 2013. godine potvrdila Konvenciju Međunarodne organizacije rada br. 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje.

Zakon o agencijskom zapošljavanju (u daljem tekstu: zakon) počeo je da se primenjuje 01.03.2020. godine i uređuje:

 • prava i obaveze zaposlenih koji zaključuju ugovor o radu sa agencijom za privremeno zapošljavanje radi ustupanja na privremeni rad poslodavcu korisniku,
 • jednak tretman ustupljenih zaposlenih u pogledu ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa i po osnovu rada,
 • uslove za rad agencija za privremeno zapošljavanje,
 • način i uslove ustupanja zaposlenih,
 • odnos između agencije i poslodavca korisnika i
 • obaveze agencije i poslodavca korisnika prema ustupljenom zaposlenom.

UGOVOR IZMEĐU AGENCIJE I USTUPLJENOG ZAPOSLENOG

Agencija i zaposleni, shodno članu 9. zakona, zaključuju UGOVOR O RADU na neodređeno ili na određeno vreme (koje je jednako vremenu ustupanja), radi njegovog privremenog ustupanja poslodavcu korisniku.

Članom 2. zakona navedeno je:

 • Agencija za privremeno zapošljavanje (u daljem tekstu: Agencija) je privredno društvo ili preduzetnik registrovan kod nadležnog organa na teritoriji Republike Srbije, koji zasniva radni odnos sa zaposlenim radi njegovog privremenog ustupanja poslodavcu korisniku na teritoriji Republike Srbije radi obavljanja poslova pod njegovim nadzorom i rukovođenjem,
 • Ustupljeni zaposleni je fizičko lice koje je u radnom odnosu u Agenciji, a koje se ustupa poslodavcu korisniku radi privremenog obavljanja poslova pod njegovim nadzorom i rukovođenjem, u skladu sa zakonom.

UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VREME

Agencija sa zaposlenim može zaključiti ugovor o radu na NEODREĐENO VREME. U tom slučaju ugovor, pored elemenata utvrđenih zakonom kojim se uređuje rad, sadrži:

 • vrstu poslova za koje će se zaposleni ustupati i
 • da zaposleni prihvata da obavlja poslove na osnovu uputa za rad kod poslodavca korisnika.

Sastavni deo ugovora o radu na neodređeno vreme je UPUT (koji zamenjuje aneks ugovora) i mora da sadrži sve elemente koje sadrži ugovor o radu na određeno vreme (o kojim elementima će biti više reči u daljem tekstu). Uput se dostavlja zaposlenom pre njegovog ustupanja poslodavcu korisniku.

Inače, članom 24. zakona propisano je da (ustupljeni) zaposleni koji sa Agencijom ima ugovor o radu na neodređeno vreme ima:

 • pravo na naknadu zarade u periodu između dva ustupanja poslodavcu korisniku, koja ne može da bude niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, odn. srazmernog iznosa minimalne zarade za zaposlenog sa nepunim radnim vremenom i
 • pravo na otpremninu (u slučaju prestanka radnog odnosa) po osnovu viška zaposlenih, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Međutim, postavlja se pitanje da li će (i u kojoj meri) Agencije sa zaposlenima zaključivati ugovore o radu na neodređeno vreme, iz razloga što je Agencija, u tom slučaju, u obavezi da zaposlenom, u periodu između dva ustupanja poslodavcu korisniku, plaća naknadu zarade „iz svojih sredstava“. Sasvim je opravdano očekivati da ugovori o radu na neodređeno vreme između Agencije i zaposlenog (u praksi) budu veoma retki, s obzirom da Agencija, u periodu između dva ustupanja, ne prima naknadu za ustupanje od poslodavca korisnika.

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VREME

Osim gore navedenog ugovora, Agencija sa zaposlenim može zaključiti i ugovor o radu na ODREĐENO VREME (koje je jednako vremenu ustupanja poslodavcu korisniku).

Ovaj ugovor, pored elemenata utvrđenih zakonom kojim se uređuje rad, sadrži i sledeće uslove rada:

 • poslovno ime, odn. naziv i sedište poslodavca korisnika kod koga se zaposleni ustupa i podatke o osobi koja je ovlašćena za zastupanje poslodavca korisnika prema ustupljenim zaposlenima,
 • mesto rada kod poslodavca korisnika,
 • naziv i opis poslova koje ustupljeni zaposleni treba da obavlja kod poslodavca korisnika,
 • trajanje ustupanja i osnov ustupanja poslodavcu korisniku za ustupljene zaposlene na određeno vreme,
 • dan početka rada kod poslodavca korisnika,
 • novčani iznos osnovne zarade, elemente za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, uvećane zarade i naknade zarade,
 • trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena kod poslodavca korisnika i
 • trajanje godišnjeg odmora na koji zaposleni ima pravo, a ako se to ne može navesti u momentu ustupanja, način odobravanja i utvrđivanja plaćenog godišnjeg odmora.

OTKAZ UGOVORA O RADU 

Agencija može ustupljenom zaposlenom da otkaže ugovor o radu ili izrekne drugu meru, ako za to postoji opravdan razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad i opštim aktima koji se primenjuju kod poslodavca korisnika, odn. Agencije, kao i iz drugih razloga u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

U slučaju nezakonitog otkaza, ustupljeni zaposleni ima pravo da pred nadležnim sudom pokrene radni spor protiv Agencije za naknadu štete u visini preostalog iznosa zarade od momenta prestanka radnog odnosa, pa do isteka trajanja ugovorenog ustupanja, a najviše 18 zarada, kao i pravo na uplatu poreza i doprinosa za taj period.

UGOVOR O USTUPANJU ZAPOSLENIH

Kada se govori o ustupanju zaposlenih, važno je napomenuti da je ustupanje period u kome zaposleni privremeno obavlja poslove kod poslodavca korisnika pod njegovim nadzorom i rukovođenjem.

Poslodavac korisnik je pravno lice, preduzetnik, odn. predstavništvo stranog pravnog lica koje je registrovano u skladu sa zakonom na teritoriji Republike Srbije, državni organ, organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kod koga, pod njegovim nadzorom i rukovođenjem, ustupljeni zaposleni privremeno obavlja poslove, u skladu sa zakonom.

Ustupanje se vrši na osnovu UGOVORA O USTUPANJU ZAPOSLENIH koji se zaključuje između Agencije i poslodavca korisnika, u pisanom obliku i sadrži:

 • obavezu poslodavca korisnika da Agenciji pre početka ustupanja zaposlenih dostavi tačne informacije o broju ustupljenih zaposlenih koji su potrebni poslodavcu korisniku, vremenskom periodu na koji se ustupaju zaposleni i osnovu za ustupanje zaposlenih na određeno vreme, mestu rada ustupljenih zaposlenih, poslovima koje će ustupljeni zaposleni obavljati, podacima o uslovima za rad na poslovima za čije se obavljanje ustupaju zaposleni i osnovnim uslovima rada,
 • način i rok u kojem je poslodavac korisnik dužan da Agenciji dostavi podatke potrebne za obračun i isplatu zarade, naknade zarade i naknade troškova (za dolazak i odlazak sa rada, za ishranu u toku rada, za regres za korišćenje godišnjeg odmora, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, za smeštaj i ishranu za rad i boravak na terenu, za pogrebne usluge),
 • podatke o licu koje je ovlašćeno za zastupanje poslodavca korisnika prema Agenciji i o licu ovlašćenom za zastupanje Agencije prema poslodavcu korisniku,
 • podatke o licu kod poslodavca korisnika koje je ovlašćeno za zastupanje poslodavca korisnika prema ustupljenim zaposlenima,
 • naknadu za usluge koje Agencija pruža poslodavcu korisniku i druga međusobna prava i obaveze Agencije i poslodavca korisnika i
 • druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obaveza ustupljenih zaposlenih i uređivanje međusobnih odnosa Agencije i poslodavca korisnika.

ZABRANA ZAKLJUČIVANJA UGOVORA O USTUPANJU ZAPOSLENIH

Zakon u članu 13. propisuje da ugovor o ustupanju zaposlenih NE MOŽE da se zaključi:

 • za zamenu zaposlenog kod poslodavca korisnika kod koga je organizovan štrajk (osim ako zaposleni koji je kod poslodavca korisnika određen da radi za vreme štrajka radi obezbeđivanja minimuma procesa rada odbije da radi),
 • za obavljanje poslova na kojima je poslodavac korisnik utvrdio višak zaposlenih,
 • radi ustupanja zaposlenih drugoj Agenciji,
 • na poslovima na kojima je kod poslodavca uvedeno skraćeno radno vreme,
 • na radnim mestima državnih službenika Republike Srbije i službenika u jedinicama lokalne samouprave i autonomne pokrajine,
 • u slučajevima kada je zakonom za poslodavca korisnika propisana obaveza sprovođenja javnog konkursa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme.

Zakonom ili kolektivnim ugovorom može da se zabrani, odn. ograniči korišćenje rada preko Agencije iz opravdanih razloga koji se zasnivaju na opštem interesu (zaštita upućenih zaposlenih, bezbednost i zdravlje na radu, sprečavanje poremećaja na tržištu rada, sprečavanje zloupotreba).

Izričito je propisano da ne proizvode pravno dejstvo odredbe ugovora o radu ili ugovora o ustupanju zaposlenih ili drugog akta kojim se zabranjuje ili sprečava zasnivanje radnog odnosa između poslodavca korisnika i ustupljenog zaposlenog po isteku vremena na koji je zaposleni ustupljen od strane Agencije.

OGRANIČENJE ZAKLJUČIVANJA UGOVORA O USTUPANJU ZAPOSLENIH

Zakon u članu 14. propisuje ograničenja u pogledu ukupnog broja ustupljenih zaposlenih kod poslodavca korisnika, ali samo kada se radi o ustupanju zaposlenih koji sa Agencijom imaju zaključen ugovor o radu na određeno vreme.

Naime, propisano je da ukupan broj zaposlenih u radnom odnosu na određeno vreme kod poslodavca korisnika NE MOŽE BITI VEĆI OD 10% OD UKUPNOG BROJA ZAPOSLENIH kod poslodavca korisnika na dan zaključivanja ugovora o ustupanju zaposlenih, odn. na dan izmene tog ugovora kojim se menja broj ustupljenih zaposlenih.

Kada je u pitanju poslodavac korisnik koji ima manje od 50 zaposlenih na dan zaključenja ugovora o ustupanju zaposlenih, gore navedeni procenat je korigovan, s obzirom da isti može da angažuje:

 • jednog ustupljenog zaposlenog, ako ima od 2 do 9 zaposlenih,
 • dva ustupljena zaposlena, ako ima od 10 do 19 zaposlenih,
 • tri ustupljena zaposlena, ako ima od 20 do 29 zaposlenih,
 • četiri ustupljena zaposlena, ako ima od 30 do 39 zaposlenih,
 • pet ustupljenih zaposlenih, ako ima od 40 do 49 zaposlenih.

Međutim, zakon izričito napominje da se u gore navedena ograničenja NE RAČUNAJU ustupljeni zaposleni kod poslodavca korisnika koji sa Agencijom imaju zaključen ugovor o radu NA NEODREĐENO VREME (bez obzira na koji vremenski period su ustupljeni poslodavcu korisniku).

Praktično, poslodavac korisnik može sve zaposlene angažovati „preko Agencije“.

TRAJANJE USTUPANJA

Ustupanje je period u kome zaposleni privremeno obavlja poslove kod poslodavca korisnika pod njegovim nadzorom i rukovođenjem. Međutim, kada se radi o trajanju ustupanja, važno je napomenuti da zakon uređuje samo trajanje ustupanja zaposlenih koji sa Agencijom imaju zaključen ugovor o radu na određeno vreme.

USTUPANJE ZAPOSLENOG NA ODREĐENO VREME

Agencija zaposlenog na određeno vreme MOŽE da ustupi na rad kod poslodavca korisnika u slučajevima i u trajanju utvrđenim za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Međutim, Agencija NE MOŽE da ustupi zaposlenog na određeno vreme koji je prethodno bio u radnom odnosu na određeno vreme kod istog poslodavca korisnika neposredno ili preko iste ili druge Agencije u ukupnom trajanju dužem od 24 meseca, osim u slučajevima kada je rad na određeno vreme kod poslodavca korisnika dozvoljen u dužem trajanju.

Rad na određeno vreme u trajanju dužem od 24 meseca je (članom 37. Zakona o radu) dozvoljen:

 • ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka,
 • za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta,
 • sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka za koji je izdata dozvola,
 • za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci,
 • sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do 5 godina, najduže do ispunjena uslova, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ustupljeni zaposleni (koji sa Agencijom ima zaključen ugovor o radu na određeno vreme), koji je prethodno kod istog poslodavca korisnika radio neposredno ili preko iste ili druge Agencije u rokovima dužim od propisanih ili koji ostane da radi kod poslodavca korisnika najmanje 5 radnih dana nakon isteka vremena za koje je ustupljen, smatra se da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme kod poslodavca korisnika. Za utvrđivanje ove okolnosti zaposleni može pokrenuti radni spor pred nadležnim sudom protiv poslodavca korisnika.

USTUPANJE ZAPOSLENOG NA NEODREĐENO VREME

Kao što je već navedeno, zakonom je propisano samo trajanje ustupanja zaposlenog koji sa Agencijom ima zaključen ugovor o radu na određeno vreme. Samim tim, zaposleni koji sa Agencijom ima ugovor o radu na neodređeno vreme može biti upućen kod poslodavca korisnika bez roka trajanja ustupanja, odn. na neodređeno vreme. U ovom slučaju se ne bi mogla primeniti odredba o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme kod poslodavca korisnika.

PRETPOSTAVKA USTUPANJA

Lice koje radi za potrebe poslodavca korisnika, odn. u prostorijama poslodavca korisnika, a ima zaključen ugovor o radu ili drugi ugovor o radnom angažovanju sa drugim poslodavcem, smatra se ustupljenim zaposlenim od strane tog poslodavca, ako se drugačije ne dokaže. 

USLOVI RADA USTUPLJENOG ZAPOSLENOG

Ustupljeni zaposleni za vreme privremenog obavljanja poslova kod poslodavca korisnika ima pravo na jednake uslove rada kao i uporedni zaposleni kod poslodavca korisnika, u skladu sa zakonom.

Jednaki uslovi rada se odnose na:

 • trajanje i raspored radnog vremena,
 • prekovremeni rad,
 • noćni rad,
 • odmor u toku rada, dnevni, nedeljni i godišnji odmor,
 • odsustvo uz naknadu zarade u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, odn. pravilnikom o radu koji se primenjuje kod poslodavca korisnika,
 • element za obračun i isplatu zarade, naknade zarade i naknade troškova,
 • bezbednost i zdravlje na radu,
 • zaštitu trudnica i majki dojilja,
 • zaštitu omladine i
 • zabranu diskriminacije po svim osnovima, u skladu sa zakonom.

Jednake uslove rada ustupljenom zaposlenom obezbeđuje neposredno poslodavac korisnik, a obračun i isplatu zarade, naknade zarade i naknade troškove obezbeđuje Agencija. Poslodavac korisnik je solidarno odgovoran za obaveze Agencije na isplatu zarade, naknade zarade i naknade troškova.

Ustupljenim zaposlenima se u Agenciji i kod poslodavca korisnika jamči sloboda sindikalnog organizovanja, delovanja i kolektivnog pregovaranja. Zakonom je izričito propisano da ustupljeni zaposleni može da učestvuje u štrajku koji se organizuje kod poslodavca korisnika pod uslovima i na način propisan zakonom kojim se uređuje štrajk.

OBAVEZE USTUPLJENOG ZAPOSLENOG

Ustupljeni zaposleni je, za vreme rada kod poslodavca korisnika, DUŽAN da:

 • savesno i odgovorno obavlja poslove za koje je ustupljen,
 • poštuje organizaciju rada kod poslodavca korisnika,
 • primenjuje propisane mere za bezbedan i zdrav rad kod poslodavca korisnika (posebno mere za bezbedan i zdrav rad pri kojima se pojavljuju specifični rizici) i
 • ispunjava druge obaveze u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad. 

Zakonom je propisano da je ustupljeni zaposleni odgovoran za štetu koju je na radu ili u vezi sa radom, namerno ili krajnjom nepažnjom, prouzrokovao poslodavcu korisniku.

Ustupljeni zaposleni koji je na radu ili u vezi sa radom kod poslodavca korisnika, namerno ili krajnjom nepažnjom, prouzrokovao štetu trećem licu, a koju je naknadio poslodavac korisnik, dužan je da poslodavcu korisniku naknadi iznos isplaćene štete.

OBAVEZE AGENCIJE PREMA USTUPLJENOM ZAPOSLENOM

Obaveze Agencije prema ustupljenom zaposlenom su:

1. Obaveza dostavljanja uputa

Agencija je dužna da ustupljenom zaposlenom pre ustupanja poslodavcu korisniku dostavi uput. Ova obaveza postoji samo kada Agencija i (ustupljeni) zaposleni imaju zaključen ugovor o radu na neodređeno vreme.

Kada Agencija i (ustupljeni) zaposleni imaju zaključen ugovor o radu na određeno vreme (koje je jednako vremenu na koje se zaposleni ustupa poslodavcu korisniku) ova obaveza ne postoji. 

2. Obaveza isplate zarade, naknade zarade i naknade troškova

Agencija je dužna da ustupljenom zaposlenom za period ustupanja isplati zaradu, naknadu zarade i naknadu troškova, na osnovu podataka kojima ona raspolaže i podataka iz evidencija koje Agenciji dostavlja poslodavac korisnik.

Ukoliko poslodavac korisnik ne dostavi Agenciji podatke za obračun i isplatu zarade, naknade zarade i naknade troškova, Agencija je dužna da ustupljenom zaposlenom isplati zaradu, naknadu zarade i naknadu troškova na osnovu podataka kojima ona raspolaže, odn. na osnovu prosečnog broja radnih časova za mesec za koji se isplaćuje.

3. Zabrana naplate usluge za ustupanje poslodavcu korisniku

Agencija ne sme ustupljenom zaposlenom da naplaćuje uslugu za:

 • privremeno ustupanje kod poslodavca korisnika i  
 • zaključivanje ugovora o radu sa poslodavcem korisnikom nakon prestanka ustupanja.  

Ova zabrana se ne odnosi na ugovaranje naknade između Agencije i poslodavca korisnika ugovorom o ustupanju zaposlenih.

4. Dostavljanje izveštaja o povredi na radu, odn. profesionalnom oboljenju

Agencija je dužna da izveštaj o povredi na radu, odn. profesionalnom oboljenju (ustupljenog) zaposlenog dostavi u skladu sa propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

5. Zaštita podataka o ličnosti

Agencija je dužna da obezbede zaštitu podataka o ličnosti ustupljenog zaposlenog, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

6. Naknada štete

Odgovornost Agencije za naknadu štete je supsidijarna i postoji samo u slučaju da ustupljeni zaposleni ne može od poslodavca korisnika, u celini ili delimično, da naplati iznos naknade štete utvrđen u sudskom postupku.

OBAVEZE POSLODAVCA KORISNIKA

Poslodavac korisnik je dužan da:

 • pri zaključivanju ugovora o ustupanju dostavi Agenciji informacije o uslovima za rad na poslovima za koje se vrši ustupanje i drugim uslovima rada uporednih zaposlenih kod poslodavca korisnika, da dostavi izvod iz opšteg akta i da Agenciju na isti način obavesti o svakoj promeni navedenih uslova u što kraćem roku,
 • na odgovarajući način, informiše ustupljene zaposlene o slobodnim poslovima, radi pružanja jednakih mogućnosti, kao i zaposlenima kod poslodavca korisnika, da zasnuju radni odnos na neodređeno vreme,
 • obezbedi ustupljenim zaposlenima korišćenje objekata za ishranu i objekata namenjenih za decu zaposlenih kod poslodavca korisnika, kao i korišćenje organizovanog prevoza kod poslodavca korisnika, pod istim uslovima pod kojima ta prava ostvaruju zaposleni kod poslodavca korisnika, osim ako postoje objektivni razlozi za drugačiji tretman,
 • obavesti lica za bezbednost i zdravlje na radu o ustupljenim zaposlenima i o poslovima koje će obavljati,
 • sindikatu kod poslodavca korisnika pruža informacije o radnom angažovanju ustupljenih zaposlenih na način i u rokovima u kojima dostavlja i informacije o svim vidovima zapošljavanja i radnog angažovanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Poslodavac korisnik je dužan da ustupljenom zaposlenom daje radne zadatke, organizuje, rukovodi i nadzire rad ustupljenog zaposlenog i da mu za tu svrhu daje instrukcije, obezbeđuje uslove rada i mere bezbednosti i zdravlja na radu, kao i svojim zaposlenima.

Osim gore navedenih, poslodavac korisnik ima i druge obaveze:

1. Bezbednost i zdravlje na radu

Poslodavac korisnik dužan je da za ustupljene zaposlene obezbedi mere bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac korisnik je dužan da ustupljenog zaposlenog: 

 • pre stupanja na rad upozna sa svim rizicima na radnom mestu i konkretnim merama, odn. da ga osposobi za bezbedan i zdrav rad, i  
 • da mu obezbedi lekarske preglede u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.

2. Povrede na radu i profesionalno oboljenje

Poslodavac korisnik je dužan da prijavi povredu na radu i profesionalno oboljenje ustupljenog zaposlenog. Takođe, dužan je da o tome odmah obavesti Agenciju i da joj dostavi popunjeni obrazac izveštaja o povredi na radu, odn. profesionalnom oboljenju, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa od časa nastanka povrede, odn. utvrđenog profesionalnog oboljenja.

3. Zaštita podataka o ličnosti

Poslodavac korisnik je dužan da obezbede zaštitu podataka o ličnosti ustupljenog zaposlenog, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Pored ovoga dužan je da, u pisanoj ili elektronskoj formi, vodi evidenciju o:

 • ustupljenim zaposlenima i
 • Agencijama sa kojima ima zaključen ugovor o ustupanju zaposlenih.

Poslodavac korisnik je dužan da podatke iz ovih evidencija čuva najmanje 50 godina.

4. Isplata zarade, naknade zarade i naknade troškova

Isplata zarade, naknade zarade i naknade troškova je, kao što je već navedeno, obaveza Agencije. Međutim, članom 26. zakona propisana je solidarna odgovornost poslodavca korisnika za ovu obavezu Agencije.

5. Naknada štete

Ako ustupljeni zaposleni pretrpi štetu na radu ili u vezi sa radom, poslodavac korisnik dužan je da mu tu štetu naknadi. Poslodavac korisnik je dužan da ustupljenom zaposlenom naknadi štetu koju ustupljeni zaposleni pretrpi na radu kod poslodavca korisnika po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja.

 

Napomena: Tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja pravni savet ili mišljenje.
Piše: Dragana Jovanović