Politika privatnosti

(objavljeno 16.10.2020. godine)

1. UVODNE ODREDBE


Ova Politika privatnosti sadrže opšti prikaz sistema obrade i zaštite podataka o ličnosti koju sprovode ADVOKATI ŠARAC NEBOJŠA i JOVANOVIĆ DRAGANA, oboje sa sedištem advokatske kancelarije u Beogradu, Admirala Geprata 17 (u daljem tekstu: Advokati Šarac & Jovanović).

Zadržavamo pravo da ova Politika privatnosti bude izmenjena i/ili dopunjena, naročito u slučaju izmene relevantnih zakonskih propisa i/ili načina obrade i zaštite podataka o ličnosti od strane Advokata Šarac & Jovanović, te Vas molimo da prilikom svakog uvida u ovu Politiku privatnosti proverite kada je izvršeno poslednje ažuriranje. 

Kako bi sva lica čije podatke o ličnosti obrađujemo bila obaveštena o obradi podatka o ličnosti, ova Politika privatnosti je javno objavljena i dostupna na našoj veb stranici na adresi https://advokat-medijator.rs  (u daljem tekstu: Web stranica).

Ova Politika privatnosti istovremeno predstavlja i OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI, upućeno svim licima koja su obuhvaćena obradom.


2. KATEGORIJE LICA OBUHVAĆENE OBRADOM


Obradom podataka o ličnosti su obuhvaćena sva lica koja:

 • pristupaju našoj Web stranici,
 • pošalju upit putem komunikacionih kanala na našoj Web stranici ili drugim putem,
 • nas angažuju za pružanje pravne pomoći i postanu naši klijenti, ili
 • se prijavljuju za radno mesto ili drugu vrstu stručnog angažovanja kod nas.

3. SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI


Podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo jedino i isključivo radi postupanja po Vašim upitima dostavljenim putem komunikacionih kanala na našoj Web stranici, radi pružanja pravne pomoći zbog koje smo angažovani, odn. obavljanja naše profesionalne delatnosti i izvršenja naših i/ili vaših ugovornih obaveza ili radi postupanja po Vašim prijavama za radno mesto ili drugu vrstu stručnog angažovanja kod nas. U tom smislu, prikupljamo samo podatke koji su neophodni i obrađujemo ih u rokovima koji su opravdani svrhom obrade.

Takođe, prikupljamo i podatke koji nam se automatski dostavljaju prilikom Vašeg pristupa našoj Web stranici, a koji podaci su potrebni radi njenog pravilnog učitavanja, funkcionisanja i unapređenja njenog rada.


4. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO, NAČIN PRIKUPLJANJA I OBRADE


Prikupljamo samo podatake koji su neophodni i obrađujemo ih u rokovima koji su opravdani svrhom obrade. U tom smislu, prikupljamo i obrađujemo:

 • podatke koje ste nam lično dostavili,
 • podatke koje su nam dostavila druga lica (npr. naši klijenti, državni i/ili drugi organi) i
 • podatke koji su nam dostavljeni automatski.

4.1. PODACI KOJE STE NAM LIČNO DOSTAVILI

Uvek nastojimo da podatke o ličnosti prikupljamo lično od Vas, kao lica na koja se ti podaci odnose, što će po pravilu biti prilikom prvog kontakta sa Vama i uspostavljanja saradnje, odn. našeg profesionalnog angažovanja.

U tom smislu, prikupljamo i obrađujemo podatke koje Vi odlučite da podelite sa nama:

 • u Vašem upitu putem komunikacionih kanala na našoj Web stranici ili drugim putem,
 • u vezi sa pružanjem pravne pomoći, odn. našim profesionalnim angažovanjem ili
 • prilikom podnošenja prijave za radno mesto ili drugu vrstu stručnog angažovanja kod nas.

Vaši podaci koje na ovaj način možemo dobiti su: ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, zanimanje ili naziv poslodavca, sadržaj poruka ili priloga koje ste nam dostavili, kao i drugi podaci u vezi sa pružanjem pravne pomoći, odn. našim profesionalnim angažovanjem.

Dostavljanjem Vaših podataka o ličnosti putem komunikacionih kanala uspostavljenih na našoj Web stranici ili drugim putem, smatra se da ste pročitali ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i da ste se saglasili sa obradom podatka o ličnosti pod uslovima i na način opisan u ovom obaveštenju.

4.2. PODACI KOJI SU NAM DOSTAVLJENI OD STRANE DRUGIH LICA

Imajući u vidu da u određenim slučajevima, lično prikupljanje podataka od lica na koje se podaci o ličnosti odnose nije moguće ili nije efikasno rešenje s obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhu obrade podataka o ličnosti, možemo prikupljati i obrađivati Vaše podatke koji su dostavljeni od strane drugih lica. Druga lica su, po pravilu:

 • naši klijenti, odn. subjekti sa kojima imamo zaključen ugovor,
 • nadležni državni organi i
 • druga lica u odgovarajućem sudskom, upravnom ili drugom postupku.

4.3. PODACI KOJI SU NAM DOSTAVLJENI AUTOMATSKI

Podaci koji su  nam dostavljeni automatski se odnose na podatke koji nam se dostavljaju prilikom Vašeg pristupa našoj Web stranici, a koji podaci mogu uključivati IP adresu, vreme pristupa, stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli. Ove informacije se prikupljaju putem kolačića.

4.3.1. UPOTREBA KOLAČIĆA

Kolačići predstavljaju tekstualne fajlove koji se nalaze na uređaju sa koga pristupate veb stranici, a koji sadrže malu količinu podataka karakterističnih za određenu veb stranicu i služe za pristup toj veb stranici, što omogućava serveru da prikazuje veb stranicu prilagođenu određenom korisniku, odn. uređaju sa koga korisnik pristupa veb stranici.

Postoji više vrsta kolačiča, a mi koristimo:

 • neophodne kolačiće, iz razloga što bez njih nije moguće pravilno funkcionisanje veb stranice (npr. pravilno učitavanje stranice, prikazivanje sadržaja, navigacija na stranici) i
 • kolačiće treće strane, iz razloga što naša Web stranica sadrži linkove ka drugim stranicama. Kolačići treće strane su svi oni kolačići koje sadrži veb stranica kojoj ste preko tog linka pristupili, a na koje kolačiće se primenju pravila privatnosti treće strane.

Korišćenje Web stranice podrazumeva da ste se saglasili sa upotrebom kolačića, osim ukoliko niste isključili kolačiće.

Ukoliko želite da isključite kolačiće, to možete učiniti posredstvom menija veb pregledača koji koristite.


5. LICA KOJIMA VAŠI PODACI MOGU BITI OTKRIVENI


Vaši podaci mogu biti otkriveni trećim licima, i to:

 • nadležnim organima u postupcima za ostvarivanje Vaših i/ili naših prava, kao i radi izvršenja, nadzora nad izvršenjem i dokazivanja izvršenja Vaših i/ili naših obaveza ustanovljenih na osnovu zakona ili ugovora,
 • subjektima koje angažujemo za pružanje specijalizovanih usluga, odn. čije aplikacije i tehnologije koristimo, a u meri u kojoj je ovakvo dostavljanje neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog sa ovim subjektima.

6. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI


Vaši podaci o ličnosti se ne prenose van granica Republike Srbije, s tim što podaci prikupljeni putem kolačića treće strane mogu biti čuvani na serverima izvan granica Republike Srbije.


7. MERE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI


Advokati Šarac & Jovanović primenjuju sve relevantne propise koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti.

U tom smislu, nemamo interes da Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo u bilo koje druge svrhe, osim svrhe radi koje su nam ti podaci dostavljeni, radi pružanja pravne pomoći zbog koje ste nas angažovali, odn. obavljanja naše profesionalne delatnosti i izvršenja naših i/ili vaših ugovornih obaveza, radi odgovora na Vaš upit koji ste nam dostavili putem komunikacionih kanala na našoj Web stranici ili drugim putem i radi odabira kandidata koji su se prijavili za radno mesto ili drugu vrstu stručnog angažovanja kod nas.

Isto tako, nemamo interes da prikupljamo više podataka nego što je neophodno niti imamo interes da podatke obrađujemo duže nego što je to potrebno s obzirom na svrhu obrade.


8. PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU


Kao lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju imate sva prava zagarantovana relevantnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, a koja prava obuhvataju:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
 • pravo pristupa podacima koje smo prikupili,
 • pravo na ispravku ličnih podataka, ukoliko su isti netačni ili nepotpuni,
 • pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podatka, onda kada je pristanak osnov za obradu,
 • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
 • pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu i
 • pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko u roku od 30 (trideset) dana od Vašeg zahteva za ostvarivanje nekog od gore navedenih prava ne dobijete odgovor ili ne budete zadovoljni odgovorom koji ste dobili.

9. PITANJA/ZAHTEV


Ukoliko imate dodatna pitanja vezano za ovu Politiku privatnosti i zaštitu podataka o ličnosti ili želite da podnesete zahtev za ostvarivanje nekog od gore navedenih prava, možete nas kontaktirate na e-mail adresu office @advokat-medijator.rs