Vesti

VESTI & OBAVEŠTENJA: ovde možete pročitati vesti o novim zakonskim i podzakonskim propisima, vesti iz oblasti medijacije i obaveštenja o radu advokatske kancelarije.

APR: nove elektronske usluge za ponuđače


Od 01.01.2023. godine Agencija za privredne registre omogućava nove elektronske usluge u Registru ponuđača, uključujući elektronsko podnošenje registracione prijave za upis, promenu podataka i brisanje ponuđača iz registra, kao i elektronsko izdavanje rešenja, izvoda i potvrda.

Agencija za privredne registre pribavlja dokaze iz zvaničnih evidencija (MUP, Ministarstvo pravde, Poreska uprava i lokalna poreska administracija), po službenoj dužnosti.

JAVNE NABAVKE: počela primena novog zakona / nov portal


Dana 01.07.2020. godine počela je primena novog Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 91/2019).

 

Takođe, dana 01.07.2020. godine sa radom je počeo i novi Portal javnih nabavki, na kom će se objavljivati dokumentacija u vezi sa postupcima javnih nabavki koje su započete posle ovog datuma, odn. po novom zakonu.

 

Dokumentacija u vezi sa postupcima javnih nabavki koji su započeti pre početka primene novog zakona, odn. pre 01.07.2020. godine, objavljuje se na starom Portalu javnih nabavki, koji će funkcionisati do okončanja ovih postupaka.

JAVNE NABAVKE: Upis u Registar ponuđača


Dana 01.03.2020. godine počela je primena člana 128. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS“, br. 91/2019).

Navedenim članom zakona je propisano da je Agencija za privredne registre (koja vodi javni registar ponuđača – preduzetnika i pravnih lica) dužna da omogući privrednim subjektima upis u Registar ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: zakon). Svaki privredni subjekt može da podnese zahtev za upis u Registar ponuđača, podnošenjem dokumenata kojima dokazuje nepostojanje osnova za isključenje iz člana 111. stav 1. tačka 1. i 2. zakona.

 

U međuvremenu je donet Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Sl. glasnik RS“, br. 17/2020), kojim je propisana sadržina Registra ponuđača i dokumentacija koja se podnosi uz prijavu registracije privrednih subjekata. Pravilnik se, takođe, primenjuje od 01.03.2020. godine.

Članom 6. pravilnika propisano je da ponuđači koji su upisani u Registar ponuđača, u skladu sa ranije važećim propisima, prilažu Registru određene dokaze za registraciju upisa ponuđača, o čemu potvrdu izdaje registrator koji vodi registar i koja se objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre. Dokazi koji se prilažu ne mogu biti stariji od dva meseca od dana podnošenja dokumentacije Registru.

 

Registar ponuđača je javan i dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Zakon o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) počinje da se primenjuje od 01.07.2020. godine, do kada bi trebalo izvršiti usklađivanje sa novim propisima.

RADNI ODNOSI: počela primena Zakona o agencijskom zapošljavanju


Dana 01.03.2020. godine počeo je da se primenjuje Zakonom o agencijskom zapošljavanju („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019), kojim su regulisani uslovi za rad Agencije za privremeno zapošljavanje, uslovi za ustupanje zaposlenih i uslovi rada zaposlenih kod poslodavca korisnika.

 

Više o ovom zakonu i ustupanju zaposlenih možete pročitati ovde.

APR: ističe rok za evidenciju stvarnih vlasnika


Dana 31.01.2020. godine ističe rok za evidenciju podataka o stvarnim vlasnicima postojećih Registrovanih subjekata u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji.

Obaveza evidencije podataka o stvarnim vlasnicima odnosi se na:

  • privredna društva, osim javnih akcionarskih društava,
  • zadruge,
  • ogranke stranih privrednih društava,
  • poslovna udruženja i udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica,
  • fondacije i zadužbine,
  • ustanove i
  • predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.

Agencija za privredne registre (koja vodi navedenu evidenciju), proverava da li su Registrovani subjekti izvršili evidenciju podataka o stvarnim vlasnicima u Centralnoj evidenciji i ovlašćena je za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Registrovanog subjekta koji nije izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku do 31.01.2020. godine. Za učinjeni prekršaj propisane su novčane kazne.

JAVNE NABAVKE: usvojen nov zakon


Dana 23.12.2019. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o javnim nabavkama.

Zakon stupa na snagu 01.01.2020. godine, a počinje da se primenjuje od 01.07.2020. godine, osim odredaba člana 192. i 193, koje se primenjuju od 24.12.2020. godine, člana 128. stav 2, koji se primenjuje od 01.03.2020. godine i odredbi koje se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) prestaje da važi 01.07.2020. godine.

RADNI ODNOSI: usvojen Zakon o agencijskom zapošljavanju


Dana 06.12.2019. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o agencijskom zapošljavanju.

Zakon će početi da se primenjuje od 01.03.2020. godine, osim odredbe člana 40. i odredaba koje su u vezi sa tim članom, koje se primenjuju od dana stupanja ovog zakona na snagu (14.12.2019. godine), i ostalih odredaba članova 3. do 8. ovog zakona (Uslovi za rad Agencije za privremeno zapošljavanje), koje se primenjuju od 01.01.2020. godine.

APR: ističe rok za registraciju e-mail adrese


Dana 01.10.2019. godine ističe rok za registraciju e-mail adrese.

Naime, članom 21. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) propisano je da su privredna društva počev od 01.10.2018. godine (kada je član 21. zakona počeo da se primenjuje) u obavezi da imaju adresu za prijem elektronske pošte, koja se registruje kod APR-a.

Navedenim zakonom je, takođe, propisano da su postojeća privredna društva, preduzetnici, predstavništva i ogranci stranih privrednih društava koji nemaju registrovanu adresu za prijem elektronske pošte dužni da tu adresu registruju u roku od godinu dana od dana početka primene ovog zakona, odn. do 01.10.2019. godine.

MEDIJACIJA: potpisana Singapurska konvencija


Dana 07.08.2019. godine u Singapuru je potpisana Konvencija Ujedinjenih nacija o međunarodnim sporazumima o rešavanju sporova medijacijom, tzv. Singapurska konvencija. Konvenciju je potpisalo 46 zemalja, uključujući i Republiku Srbiju.

IZMENE PROPISA O TRGOVINI: elektronska trgovina, prodajni podsticaji, komercijalne poruke


Dana 30.07.2019. godine stupili su na snagu:

  • Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019), izuzev odredbe člana 34. stav 8. koja će početi da se primenjuje po isteku 6 (šest) meseci od dana stupanja zakona na snagu i
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019), s tim što odredbe člana 5a i člana 21. stav 3. i 4. počinju da se primenuju od dana ulaska Republike Srbije u Evropsku uniju.

Više o ovim izmenama možete pročitati ovde.

JAVNE NABAVKE: upotreba pečata nije obavezna


Dana 19.06.2019. godine stupio je na snagu Pravilnik o dopuni Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Sl. glasnik RS”, br. 86/2015 i 41/2019).

Došlo je do usklađivanja Pravilnika sa Zakonom o privrednim društvima, tako što je dopunjen član 9. Pravilnika kojim je propisana sadržina Uputstva ponuđačima kako da sačine ponudu. U navedenom članu 9. Pravilnika, dodata je tačka 18. kojom je predviđeno da uputstvo sadrži obaveštenje da prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata nije obavezna.