Medijacija

MEDIJACIJA je postupak mirnog, vansudskog rešavanja spora, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć medijatora koji stranama pomaže da postignu sporazum.

 

PREDNOSTI MEDIJACIJE

BRZINA

 

Postupak medijacije je HITAN i najčešće se okončava u roku od 30 do 60 dana.

POVERLJIVOST

 

Svi podaci, predlozi i izjave iz medijacije ili u vezi sa medijacijom su poverljivi, osim ako se strane nisu drugačije sporazumele.

Strane, njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici, medijator i treća lica koja prisustvuju medijaciji, kao i lica koja obavljaju administrativne poslove za potrebe medijacije, dužni su da sve podatke, predloge i izjave u vezi sa medijacijom ČUVAJU KAO TAJNU.

PRIHVATLJIVOST DOKAZA U DRUGIM POSTUPCIMA

 

Predlozi izneti tokom medijacije koji su dati isključivo radi zaključenja sporazuma ne mogu se koristiti u sudskom, arbitražnom ili drugom postupku, niti saopštiti na drugi način.

Ako se u medijaciji strana pozvala na neki dokaz koji bi u drugom postupku mogla uskratiti, korišćenje takvog dokaza u medijaciji ne znači pristanak na njegovo korišćenje u drugom postupku.

DOBROVOLJNOST

 

Medijacija se sprovodi DOBROVOLJNO, na osnovu izričite saglasnosti strana u sporu.

Svaka od strana u sporu može odustati od daljeg učešća u postupku medijacije u bilo kojoj fazi postupka. Isto tako, medijator može obustaviti postupak, ako proceni da njegovo dalje vođenje nije celishodno.

TROŠKOVI I OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SUDSKIH TAKSI

 

Medijacija predstavlja znatno JEFTINIJI POSTUPAK u odnosu na sudski postupak.

Zakonom o sudskim taksama propisano je OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SUDSKIH TAKSI ukoliko se parnični postupak do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu okonča MEDIJACIJOM. Više o tome možete pročitati ovde.

OČUVANJE I UNAPREĐENJE ODNOSA STRANA U SPORU

 

Medijacija može pomoći stranama u sporu da poboljšaju i unaprede svoje odnose, kao i da nastave prekinutu saradnju, što je naročito važno u porodičnim i poslovnim odnosima.

MEDIJATOR: posrednik u rešavanju sporova

 

MEDIJATOR je lice koje na neutralan, nezavisan i nepristrasan način posreduje između strana u sporu kako bi im pomogao da reše sporni odnos. Medijator ne može da nameće stranama rešenje, da daje obećanja i pravne savete, niti da garantuje ishod spora.

SPOROVI KOJI SE MOGU REŠAVATI U POSTUPKU MEDIJACIJE

 

U postupku medijacije se mogu rešavati:

 • imovinskopravni sporovi čiji je predmet ispunjenje obaveze na činidbu, kao i drugi imovinskopravni sporovi,
 • porodični sporovi,
 • privredni sporovi,
 • radni sporovi,
 • upravne stvari,
 • sporovi iz oblasti zaštite životne sredine,
 • potrošački sporovi,
 • sporovi vezani za ostvarivanje imovinskopravnog zahteva u krivičnim i prekršajnim stvarima,
 • kao i svi drugi sporni odnosi, u kojima posredovanje odgovara prirodi spornih odnosa i može da pomogne njihovom rešavanju.

POKRETANJE POSTUPKA MEDIJACIJE

 

Postupak medijacije se pokreće zaključenjem SPORAZUMA O PRISTUPANJU POSREDOVANJU. 

 

U ovom sporazumu se u pisanoj formi potvrđuje izbor medijatora, uređuju se međusobna prava i obaveze u skladu sa načelom posredovanja, utvrđuju se troškovi medijacije i druga pitanja od značaja za medijaciju.

 

Ako jedna strana uputi PREDLOG za zaključenje sporazuma o pristupanju posredovanju, druga strana je dužna da se o navedenom predlogu izjasni, u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga, pisanim putem.

SPORAZUM POSTIGNUT U POSTUPKU MEDIJACIJE

 

U slučaju uspešnog okončanja postupka medijacije, strane zaključuju SPORAZUM. Sadržinu ovog sporazuma određuju strane u sporu, sačinjava se u pisanoj formi i ima snagu VANSUDSKOG PORAVNANJA.

Sporazum može imati snagu IZVRŠNE ISPRAVE  (odn. pravosnažne i izvršne sudske presude) ukoliko su ispunjena dva uslova:

 1. sporazum sadrži klauzulu izvršnosti,
 2. potpisi strana i medijatora su overeni kod javnog beležnika.

Ovo znači da se na osnovu sporazuma postignutog u medijaciji (koji ima snagu izvršne isprave) može pokrenuti izvršni postupak, ukoliko sporazum ne bude ispunjen dobrovoljno i u predviđenim rokovima.

Prilikom sačinjavanja sporazuma mora se voditi računa o tome da njegovo zaključenje  bude zakonom dozvoljeno, da nije suprotan javnom poretku, da bude podoban za prinudno izvršenje i da je predmet izvršenja moguć, pošto u suprotnom sporazum neće biti moguće prinudno sprovesti.

PISANA SAGLASNOST O ČINJENIČNIM PITANJIMA

 

Ukoliko strane u postupku medijacije ne postignu sporazum zbog nesaglasnosti o pravnim pitanjima, mogu postići pisanu saglasnost o činjeničnim pitanjima, koja će se smatrati nespornim u sudskom ili drugom postupku.