Ugovori

Advokati Šarac & Jovanović se bave savetovanjem i izradom svih predugovora, ugovora i sporazuma, uključujući ugovore iz oblasti:

  • prometa nepokretnosti,
  • privrednog prava,
  • radnih odnosa,
  • porodičnog i naslednog prava.

Advokati se, takođe, bave savetovanjem i zastupanjem u postupcima koji se vode radi raskida, odn. poništaja ugovora ili naknade štete proistekle iz ugovornog odnosa.