Radno pravo

Savetovanje i zastupanje u oblasti radnog prava obuhvata:

  • savetovanje i zastupanje poslodavaca i zaposlenih u svim sporovima pred sudom i drugim organima (prestanak radnog odnosa, isplata zarade, topli obrok, regres za korišćenje godišnjeg odmora, troškovi za dolazak i odlazak sa posla, naknada štete)
  • izradu opštih akata za poslodavce,
  • izradu pravilnika o radu,
  • izradu ugovora o radu i
  • izradu sporazuma / rešenja o prestanku radnog odnosa sa svim pratećim upozorenjima i obaveštenjima.