Prava potrošača

 Zaštita prava potrošača obuhvata:

  • savetovanje i zastupanje povodom reklamacionih zahteva i
  • savetovanje i zastupanje u potrošačkim sporovima.

Potrošački spor je svaki spor koji proizilazi iz ugovornog odnosa potrošača i trgovca. U postupku pred sudom u potrošačkom sporu ne plaća se sudska taksa za tužbu ako vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 500.000 dinara.