Naknada štete

Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).

Savetovanje i zastupanje u postupcima radi naknade svih vrsta materijalne i nematerijalne štete, obuhvata:

  • zastupanje pred osiguravajućim društvima (odštetni zahtev, prigovor) i
  • zastupanje pred sudom (tužba za naknadu štete, sastav svih vrsta podnesaka, zastupanje na ročištima za glavnu raspravu).