Prekršajno pravo

Savetovanje i zastupanje, u prekršajnim postupcima, obuhvata:

  • odbranu pred prekršajnim sudom i
  • sastav svih vrsta podnesaka.

Prekršaj je protivpravno delo koje je zakonom ili drugim propisom nadležnog organa određeno kao prekršaj i za koje je propisana prekršajna sankcija.