Medijacija

Medijacija je postupak mirnog, vansudskog rešavanja spora, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć medijatora koji stranama pomaže da postignu sporazum. Više o medijaciji možete pročitati ovde.

Advokati Šarac & Jovanović se bave savetovanjem i zastupanjem stranaka u postupku medijacije.

Članovi našeg tima su licencirani medijatori, koji se bave medijacijom u svim vrstama sporova, uključujući:

  • privredne sporove,
  • sporove iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja,
  • radne sporove i
  • naknadu štete.